برندگان یکم اسفند فرش بهشتی

 اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

خانم ماه بانو مهدی پور

تاریخ خرید : 1400/11/24

فاکتور به مبلغ : 1،477،000 تومان

محل خرید:  شعبه بابلسر

 

آقای محمد مهزبی

تاریخ خرید: 1400/11/25

فاکتور به مبلغ: 9،800،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام

 

خانم آنیتا قلم چی

تاریخ خرید: 1400/11/26

فاکتور به مبلغ: 640،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

آقای جواد علیزاده

تاریخ خرید : 1400/11/27

فاکتور به مبلغ: 30،300،000 تومان

محل خرید: شعبه بابلسر

 

آقای امیرمحمد غلامرضایی

تاریخ خرید : 1400/11/28

فاکتور به مبلغ: 25،046،000 تومان

محل خرید: شعبه بازار

 

آقای مهدی نامور

تاریخ خرید : 1400/11/29

فاکتور به مبلغ: 36،056،000 تومان

محل خرید: شعبه بازار

 

خانم مریم رسول پور

تاریخ خرید : 1400/11/30

فاکتور به مبلغ : 840،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

برنده خوش شانس کمک هزینه خرید جهیزیه به ارزش 30 میلیون تومان 

آقای اسماعیل شاه پسندی

تاریخ خرید : 1400/11/28

فاکتور به مبلغ : 31،000،000 تومان

محل خرید: شعبه هفت تیر