اسامی برندگان 22 اسفند-قرعه کشی هفتگی

اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

خانم سکینه شجاعی

تاریخ خرید : 1400/12/15

فاکتور به مبلغ : 10،650،000 تومان

محل خرید: شعبه بازار

 

خانم مهناز خلیلی

تاریخ خرید: 1400/12/16

فاکتور به مبلغ: 252،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

خانم مهلا میرزایی

تاریخ خرید: 1400/12/17

فاکتور به مبلغ: 2،607،000 تومان

محل خرید: شعبه بابلسر

 

آقای مصطفی عباسی

تاریخ خرید : 1400/12/18

فاکتور به مبلغ : 10،821،000 تومان

نحوه خرید: سهروردی

 

آقای جواد احیائی

تاریخ خرید: 1400/12/19

فاکتور به مبلغ: 5،760،000 تومان

محل خرید : شعبه فرجام

 

آقای محمد حسین داستانی

تاریخ خرید: 1400/12/20

فاکتور به مبلغ: 3،324،000 تومان

محل خرید : شعبه فرجام

 

آقای غلامرضا احدی

تاریخ خرید: 1400/12/21

فاکتور به مبلغ: 22،500،000 تومان

محل خرید : شعبه فرجام

 

برنده‌های خوش شانس کمک هزینه جهیزیه به ارزش 30 میلیون تومان

 

خانم فاطمه ارثی

تاریخ خرید : 1400/12/20

محل خرید: شعبه بابلسر