اعلام اسامی برندگان قرعه کشی 15 اسفند

اسامی برندگان صورت حساب رایگان(بازگشت وجه پرداختی به صورت کامل)

 

آقای رجبعلی کارگر

تاریخ خرید : 1400/12/8

فاکتور به مبلغ : 35،974،000 تومان

محل خرید: شعبه ساری

 

خانم لیلا شیدا سلیمانی

تاریخ خرید: 1400/12/9

فاکتور به مبلغ: 120،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

 

آقای حمیدرضا کوشکستانی

تاریخ خرید: 1400/12/10

فاکتور به مبلغ: 4،939،000 تومان

محل خرید: شعبه سهروردی

آقای علی ایرانی

تاریخ خرید: 1400/12/11

فاکتور به مبلغ: 5،756،000 تومان

محل خرید: شعبه سرای فرجام

 

آقای محسن زمانی

تاریخ خرید : 1400/12/12

فاکتور به مبلغ : 17،500،000 تومان

نحوه خرید: فرجام

 

خانم صدیقه حمزه جونوش

تاریخ خرید: 1400/12/13

فاکتور به مبلغ: 150،000 تومان

محل خرید : شعبه سهروردی

 

آقای احمد کاشانی

تاریخ خرید: 1400/12/14

فاکتور به مبلغ: 10،600،000 تومان

محل خرید : شعبه بازار 

 

برنده‌های خوش شانس بن خرید فرش هرکدام به ارزش 5 میلیون تومان

 

آقای حمیدرضا اردشیر

تاریخ خرید : 1400/12/10

فاکتور به مبلغ :9،026،000 تومان

محل خرید: شعبه کرج

 

آقای صادق نیک‌پور

تاریخ خرید : 1400/12/10

فاکتور به مبلغ : 3،324،000 تومان

محل خرید: شعبه فرجام